Latvijas Sarkanais Krusts


Vispārīgā informācija


2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr.223/2014), ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds).

Katra dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) darbības programmu, ievērojot partnerības principu un apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm. Darbības programma aptver laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Latvijas Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodam EK apstiprinājusi 2014.gada 30.oktobrī.

Kopējais plānotais Fonda piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no Darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no Darbības programmas.
Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

  • Nenodrošinātība ar pārtiku;
  • Mājsaimniecību ar bērniem materiālā nenodrošinātība.
Gan Fonda atbalsta saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakās iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdales biežumu un daudzumu, kā arī maltītes nodrošināšanu un izdalīšanu katrai mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales vietās.
 
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas.
 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošana

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

Līguma ietvaros tiek nodrošināta pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana un papildpasākumu īstenošana.

Kas var saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:
–  par atbilstību trūcīgas personas statusam,
–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
–  kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR/pers.) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme izziņā par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
Vairāk par atbalsta nosacījumiem un komplektu veidiem  skatīt šeit:

https://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”
Lasīt vairāk...

Atbalsta paku izdales biežums
Lasīt vairāk...

Atbalsta paku izsniegšanas biežums 2017.gadā!

 
 
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem 

  Pārtikas preču komplekts Papildus pārtikas preču komplekts maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot) Higiēnas un saimniecības preču komplekts bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot) Papildus higiēnas preču komplekts maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem (ieskaitot) Individuālo mācību piederumu komplekts bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka bērnam 1 paka bērnam 1 paka bērnam 1 paka
kalendārā gada ietvaros katram bērnam
Izziņa uz 3 mēnešiem 2 pakas katrai personai 2 pakas bērnam 1 paka bērnam 1 paka bērnam
Izziņa no 4 - 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai Kopā 4 pakas bērnam Kopā 2 pakas bērnam Kopā 2 pakas bērnam
Izziņa par krīzes situāciju 2 pakas katrai personai
3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
2 pakas bērnam
3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
1 paka bērnam
3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
1 paka bērnam
3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
 


1 Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
1 Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam. Izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.
1 Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

 
Par to, kā tikt līdz ES atbalsta pakām: "KAS UN KĀ?", lasi vairāk te:


Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

 Domājot par ģimenēm un to vajadzībām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ir rasta iespēja papildus atbalstīt tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 2 gadiem.


No 2017.gada janvāra tiks uzsākta papildus pārtikas preču komplektu maziem bērniem vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem izdale.

Komplektos trīs vecuma grupām iekļautas tādas pārtikas preces kā mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un maziem bērniem, biezputras maisījums, augļu un dārzeņu biezeņi, biezeņi ar gaļu un sausiņi. No komplektos esošām precēm piecas ir BIO preces, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu, ekoloģiski tīru, pilnvērtīgu pārtiku ar augstu uzturvērtību un bez mākslīgām piedevām.

Plašāka informācija par komplektiem pieejama šeit.

Pārtikas komplektus maziem bērniem piegādās iepirkuma rezultātā uzvarējusī SIA “Lat Eko Food”.  Par komplektu izdali rūpēsies 21 partnerorganizācija vairāk nekā 470 atbalsta sniegšanas vietās visā Latvijas teritorijā.

Par komplektu pieteikšanas un saņemšanas iespējām aicinām interesēties dzīvesvietai tuvākajā atbalsta sniegšanas vietā. Informāciju par atbalsta sniegšanas vietām aicinām skatīt mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā Atbalsta vietas.

Pārtikas preču un Higiēnas komplektu izdale LSK punktos Marta mēnesī

 
2015.gada 16.aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2014.FEAD/PO.01/19.08 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.
Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

1.    izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2.    izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Izdalīto Pārtikas preču un higiēnas komplektu izdales apkopojums Marta mēnesī:

N.p.k. Izdales vietas adrese Atlikums uz perioda sākumu Komplektu saņemšanas datums Saņemto kopmlektu skaits Izdalīto komplektu skaits Atlikums perioda beigās
Administratīvi teritoriālā vienība (saskaņā ar atlases iesnieguma 3.1.punku)*
1 Talsu iela 39, , Ventspils, LV- 3601 200 04.03.2016 90 154 136
2 Palīdzības centrs „Spēkavots”, Platā iela 11, Ventspils, LV-3600 56 04.03.2016 250 247 59
3 "Brigas", Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275  12 30.03.2016 10 17 5
4 Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270  73 30.03.2016 -10 46 17
5 P/a "Dunikas ambulance", "Līvas", Dunikas pag., Rucavas novads, LV - 3480 155 15.03.2016 100 123 132
6 LSK Liepājas komiteja, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3400  225 01.03.2016 1000 329 896
7 LSK Grobiņas nodaļa, Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 78, LV-3430  11 15.03.2016 210 87 134
8 Embūtes pagasta pārvalde, Embūtes nodaļa, Embūtes pagasts, Uzvaras iela 6, Vaiņodes novads, LV-3436   0 22.03.2016 50 12 38
9 Kultūras nams, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, LV-3435 85 15.03.2016 200 96 189
10 Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads, LV - 3264 81   0 24 57
11 Robežu iela 28, Stende, Talsu novads, LV - 3257 71   0 29 42
12 Vērgales pagastmāja "Pagastmāja", Vergales pag., Pāvilostas nov., LV - 3463 34 01.03.2016 120 45 109
13 Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests Veco ļaužu dzīvojamā māja, Liepāja, Ganību iela 135/141, LV-3407  40   0 11 29
14 Sakas saieta nams "Saieta nams", Sakas pag., Pāvilostas nov. LV - 3466 1   0 0 1
15 Mērsraga novada sociālais dienests, Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads  42 03.03.2016 60 21 81
16 Lejas iela 10, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV - 3466 48   0 21 27
17 Alsungas novada Dome, Pils iela 1, LV - 3306 67 0 0 43 24
18 Baznīcas iela 29, Kuldīga, LV - 3301 115 10.03.2016 300 206 209
19 Laidu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3317 44 01.03.2016 100 22 122
20 Ēdoles pagasta pārvalde, Dārza iela 6, LV - 3310 2 10.03.2016 150 34 118
21 Burtnieki - 8, Turlava, LV - 3329 81 21.03.2016 70 67 84
22 Kurmāles pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3332 51 21.03.2016 55 45 61
23 Gudenieku pagasta pārvalde, Gudenieki, LV - 3312 58 21.03.2016 150 45 163
24 Padures pagasta pārvalde, "Arāji", LV - 3321 90   0 27 63
25 Īvandes pagasta pārvalde, "Skolas nams", LV - 3313 40   0 15 25
26 Pelču pagasta pārvalde, "Pelču pils", LV - 3322 41   0 10 31
27 Snēpeles pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3328 72 21.03.2016 10 10 72
28 Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes 1, Mežvalde, LV - 3301 15 09.03.2016 20 11 24
29 Vārmes pagasta pārvalde, "Avotiņi", LV - 3333 86   0 37 49
30 Rendas pagasta pārvalde, "Vīgneri", LV - 3319 43   0 7 36
31 Kabiles pagasta pārvalde, "Spārītes", LV - 3314 39 09.03.2016 60 30 69
    1978 KOPĀ 2995 1871 3102


30.03.2016. "Brigas", Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 pārvietoja 10 pārtikas komplektus uz Dundagu, Talsu ielu 7 , jo Dundagā "Brigas", Kolkas pagastā  veidojās pārāk liels uzkrājums.