Latvijas Sarkanais Krusts


PROJEKTI
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) Kurzemes komiteja īsteno un līdzdarbojas nacionāla un starptautiska mēroga projektos, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus, sekmētu sociālo integrāciju un veselīgu dzīvesveidu, kā arī izglītotu iedzīvotājus par pirmās palīdzības, drošības, diskriminācijas mazināšanas  un citiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.