Latvijas Sarkanais Krusts


Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19

23.05.2020. stājās spēkā grozījumi 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” un tajos vairākas izmaiņas atbalsta komplektu izdales nosacījumos:

1. Skolas piederumu komplektu izdalē izņēmuma gadījumā pēc ģimenes izvēles var izsniegt S1 vai S2 skolas komplektu atbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē;

2. Atbalsta komplektus var izsniegt vienai no izziņā norādītajām pilngadīgajām personām vai ģimenes (personas) pārstāvim (iepriekš definējām kā atbalsta personu) vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvim;

3. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām atsevišķos gadījumos rakstiskā izziņa var tikt aizstāta ar informāciju par izziņu un tajā iekļautajiem datiem, ko sociālais dienests sniedzis attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai telefoniski. Rakstiska izziņa netiktu izdota.


Šajā gadījumā jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu (LM sagatavotā infografika: Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19)
 


Vairāk informācijai aicinām apmeklēt 
https://www.atbalstapakas.lv/

Plānotie papildpasākumi Jūnija mēnesī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas Eiropas paku izdales punktos, īstenojot Eiropas paku izdali trūcīgajām personām, Jūnija un Jūlija mēnesī notiks dažādi papildpasākumi Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros:
Aicinājums atbalsta saņēmējiem!

Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām izveidojis infografiku "Aicinājums atbalsta saņēmējiem".

Pulcēšanās ierobežojumi ārkārtējā situācijā liedz organizēt seminārus, lekcijas, radošās darbnīcas vai citus pasākumus ar vairākiem dalībniekiem, taču individuālās konsultācijas ir atļautas, ievērojot drošības pasākumus, noteikto 2 metru distanci. Tāpat ir atļauts PO gatavot un izsniegt mērķa grupai informatīvās lapas, tikai precīzi jābūt nodrošinātiem publicitātes nosacījumiem 


Izturību un veselību visiem!

COVID-19: Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām: aktuāla informācija par paku izdali

 

2020. gada 17.martā valdības sēdē tika pieņemts likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””, kas paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam. Likumprojekts vēl gan ir jāpieņem Saeimā.

Laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski – uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atbilstoši šī brīža lēmumam ārkārtas stāvoklis valstī ir līdz 14.04.2020.:


* pakas bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām
 
Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt pakas un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt konsultācijas). Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna. Personām, kurām nav izziņas un tās jāsaņem no jauna, jāsazinās ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt pakas atbilstoši EAFVP izdales nosacījumiem.

Plašāka informācija: http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91699-trucigas-un-maznodrosinatas-gimenes-personas-izzinas-deriguma-termins-tiek-pagarinats-lidz-2020-gada-31-maijam

Informējam par iespēju, ka atsevišķām ģimenēm (personām) sociālais dienests uz telefoniski sniegtā pieteikuma pamata var sagatavot izziņu par ģimenes (personas) nonākšanu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 vai tā ierobežošanas pasākumiem. Aicinām PO sadarboties šādos gadījumos!

http://www.redcross.lv/darbibas-jomas-2/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/