Latvijas Sarkanais Krusts


Jauns auto dienas centram "Ventiņmāja"
Pievienots: 14 Dec 2015.
Ventspils daudzfunkcionālās ģimenes atbalsta centra "Ventiņmāja" un pakalpojuma "Aprūpe mājās" vadītāja ar pasniegto automobili
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja strādā, lai mazinātu cilvēku ciešanas Kurzemes pusē. Ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri, aprūpes nodrošināšana mājās, dienas aprūpes centri, siltas maltītes nodrošināšana mazturīgajiem ir tikai neliela daļa no LSK Kurzemes komitejas ikdienas aktivitātēm.

Kopš 2013.gada 5. novembra, Talsu ielā 39, aktīvi darbojas LSK
Kurzemes komitejas daudzfunkcionālais ģimenes atbalsta centrs „Ventiņmāja”.
Centrs piedāvā dažādus sociālos pakalpojumus, kā piemēram, tehnisko palīdzlīdzekļu noma, dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi, veselības veicināšanas profilakse, kā arī pakalpojums personas dzīvesvietā "Aprūpe mājās”. Tādēļ, lai atvieglotu ikdienas darbu,Aprūpe mājās biroja un Dienas centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Ventiņmāja" vadītājai, Annai Savčukai, tika piešķirts automobilis. 

Ventiņmājas klientiem iespēja sevi iemūžināt svētku noskaņā
Pievienots: 13 Nov 2015.
Projekta "Solis augšup" ietvaros, kuru finansē Venspils dome, par godu valsts svētkiem - Lāčplēša dienai un Latvijas 97. gadadienai Ventspils Digitālais centrs no plkst. 11.00 līdz 19.00 aicinaja ikvienu iemūžināt sevi Patriotisma fotostūrītī svētku noformējumā. Šo iespēju izmantoja arī Ventspils Dienas aprūpes centra "Ventiņmāja" klienti.
               



                  
Dzīves impulsu gūst Ventiņmājā
Pievienots: 26 Oct 2015.

"Teju katrs rīts dienas sociālās aprūpes centrs Ventiņmāja apmeklētājiem sākas ar kopīgu tējas dzeršanu un saskarsmes apli. Cilvēki gados, kuriem ir demence un citas problēmas, šeit gūst, pēc viņu pašu teiktā, impulsu, lai dzīvotu tālāk. Pilsētas dome atbalstījusi sociālās aprūpes centra projektu "Solis augšup". "

Raksts "Ventas Balss", 2015. gada Oktobra izdevums














 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtas rezultāti
Pievienots: 25 Sep 2015.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā atbalstīti 3 projekti, no kuriem Ventspils pašvaldības finansējums projekta īstenošanai piešķirts Ventspils Dienas centram "Ventiņmāja".

 
            

„Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja saņems pašvaldības finansējumu 1500 eiro apmērā, lai realizētu projektu „Solis augšup”, kura mērķis ir veicināt Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientu sociālo integrāciju, attīstot un pilnveidojot viņu sociālās prasmes un iemaņas.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā kopumā tika iesniegti 4 projektu piedāvājumi. Konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.

"Ventiņmāja" izrāda savus darbus Lieldienu izstādei Pārventas bibliotēkā
Pievienots: 30 Apr 2015.
LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālā dienas centra "Ventiņmāja" klienti sagatavojuši košus un dažnedažāda lieluma rokdarbus Krievu biedrības rīkotajai Lieldienu izstādei, kura notika Ventspils Pārventas bibliotēkas telpās, 25.aprīlī! Daudzfunkcionālais dienas centrs saņēma Ventspils Krievu biedrības pateicību par dalību izstādē un tā ir vēl apskatāma katram interesentam!

  



Atvērto durvju diena atbalsta centrā "Ventiņmājā"
Pievienots: 16 Mar 2015.
 Pēc astoņu mēnešu intensīvas darbošanās LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālajā dienas centrā ” Ventiņmāja”, Ventspilī , Talsu ielā-39 ir noslēdzies Sabiedrības Integrācijas Fonda ( SIF) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) projekts  Nevalstisko organizāciju  programmas atbalstam.
Projekta rezultātā Ventspils pilsētā ir izveidots un nodrošināts sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopums personām ar demenci, kuri ir vērsti uz personu ar demenci sociālo un funkcionālo prasmju uzlabošanu, iesaistot klientus dažādās nodarbībās – atmiņas trenēšanas, mākslas, mūzikas, rokdarbu, fizisko aktivitāšu, veselības un tematiskajās nodarbībās. Šo nodarbību vadīšanai projekta laikā tika piesaistīti 7 brīvprātīgie darbinieki. Nodarbību laikā uzsvars tika likts uz atmiņas trenēšanu, uzlabojot domāšanas ātrumu, asumu un koncentrēšanās spēju, tika vingrināta pirkstu sīkā motorika, kopumā apgūstot dažādas jaunas prasmes un nostiprinot jau esošās. 

        

Klienti varēja saņemt ārstnieciskās masāžas un piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Vienlaicīgi personām ar demenci un to ģimenes locekļiem tika sniegts psihosociālais atbalsts, mazināta sociālā izolētība un veicināta klientu savstarpējā sadarbība, sniegts atbalsts.  Kopumā 26 klientu ģimenes locekļi tikās ar demenci sirgstošo personu  atbalsta grupā.

Katru dienu centru vidēji apmeklēja 10-15 personas, savukārt klientu lietas iekārtotas 32 personām, bet sociālā darbinieka konsultācijas par  dažādiem jautājumiem saistībā ar demences slimnieka ikdienu, saņēmušas apmēram 100 personas, tai skaitā personu ar demenci ģimenes locekļi. Tika organizēts atvērto durvju dienas pasākums, kurā piedalījās 33 dalībnieki tai skaitā klienti, brīvprātīgie darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldības pārstāvji un sadarbības partneri, kuriem tika sniegta informācija par dienas centra pakalpojumiem. 

Projektu sadarbojoties īstenoja biedrība „Sabiedrības Integrācijas fonds” un LSK Kurzemes komiteja.      Projektam noslēdzoties dienas centrs personām ar demenci „Ventiņmājā” turpina darboties, bet to finansē biedrības Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja.
 

Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja"Ventspilī
Pievienots: 23 Feb 2015.

LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālajā Dienas centrā „Ventiņmāja” Ventspilī, Talsu ielā 39,  jau kopš  2014. gada vasaras ir aktīva rosība.

 

Dienas centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
2014. gada  jūlijā centrā tika uzsākta projekta „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” īstenošana. Sadarbojoties Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai un biedrībai „Integrācijas Inkubators”  pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ),  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstam Nevalstisko organizāciju  programmai, ik darba dienu centrā pulcējas līdz pat 18 ļaudis ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.  Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības,  svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.

 

Projekta „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci” mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētā sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu personām ar demenci, tādējādi veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē. Jo pieaugot iedzīvotāju vidējam dzīves ilgumam, diemžēl palielinās ar vecumu saistīto saslimšanu skaits. Bieži saslimšana skar ne tikai ķermeni, ierobežojot kustību iespējas, bet arī prātu-izraisot izmaiņas smadzeņu darbībā. Demence , tās dažādajās formās, ir visizplatītākā ar vecumu saistītā smadzeņu slimība, kas ir progresējoša un pasliktina personas spēju normāli funkcionēt. Demence ietekmē atmiņu, spriešanas spēju, intelektu, sociālās prasmes un emocionālās reakcijas.

 



Kopš 2015.gada dienas centra darbības nodrošināšanai finansiālu atbalstu Daudzfunkcionālajam dienas centram "Ventiņmāja" sniedz Ventspils pilsētas Sociālais dienests.


 

 Latviešu valodas un vēstures un kultūras kursi trešo valstu valstspiederīgajiem

Latviešu valodas, vēstures un  kultūras kursi 120 stundu apjomā trešo valstu valstspiederīgajiem  tika uzsākti 2015. gada 16. februārī projekta Nr. IF/2013/1.a/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros. Ik otrdienu un ceturtdienu mācīties gribētāju grupa  20 cilvēku sastāvā, pulcējas „Ventiņmājā”, lai pieredzējušās latviešu valodas pasniedzējas Ināras Grolmušas  vadībā vingrinātos praktiskā valodas pielietojumā un runas prasmju attīstībā. Savukārt Latvijas vēstures un kultūras studijās tiks apskatīta Latvijas vēsture  dažādos periodos, gan latviešu tradīcijas un paražas, kā arī citas kultūras jomas. Kultūrorientācijas kursa ietvaros tiks rīkotas arī dažādu svētku svinēšanas latvisko tradīciju garā.
 Kursu ietvaros tiks organizēta ekskursija  pa Latviju, kurās kopā ar kursantiem dosies arī viņu tuvinieki. Ekskursija būs lielisks veids kā latviešu valodas un kultūras kursos apgūtās zināšanas iepazīt dzīvē un ieraudzīt skaistās un interesantās Latvijas vietas. Ekskursijas galvenais uzdevums būs sniegt trešo valstu valstspiederīgajiem priekšstatu par Latvijas kultūras bagātībām un to nozīmi latviešu dzīvē.
Projekta dalībniekiem būs iespēja iegūt arī pirmo darba pieredzi, piedalīties mentoru programmā.

Ventspilī atklāts daudzfunkcionālais Dienas centrs „Ventiņmāja”
Pievienots: 20 Feb 2015.

2013.gada 5. novembrī, plkst. 11.00 Talsu ielā 39 tika atklāts Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas daudzfunkcionālais ģimenes atbalsta centrs „Ventiņmāja”.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks un Sociālā dienesta vadītāja Dace Kaņepe, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta darbinieki.


Daudzfunkcionālā ģimenes centra darbinieki ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji un medmāsa.

Centrs piedāvā šādus sociālos pakalpojumus:
 

  • „Aprūpe mājās” pakalpojums personas dzīvesvietā;

  • dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

  • tehnisko palīglīdzekļu noma;

  • dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus;

  • veselības veicināšanas profilakse.